• Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ο υδρολήπτης παρέμβει στον μετρητή; Βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 6:

ΑΠ: Παρεμβάσεις στον μετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο το ύψος του οποίου ανέρχεται στο κόστος της οκταπλάσιας πάγιας ετήσιας κατανάλωσης νερού και πλέον αυτού καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ. Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιεί τη ΔΕΥΑΑ σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του μετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο μετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη την περίοδο αδρανείας του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο μέσος όρος της κατανάλωσης που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του, σε σύγκριση με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

  • Πως γίνεται η επαναφορά της υδροδότησης; Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 17:

ΑΠ: Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού, την καταβολή των προσαυξήσεων και του ποσού επανασύνδεσης της παροχής, που ανέρχεται στο ποσό των 50,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

  • Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο καταναλωτής παραβιάζει την κλεισμένη παροχή; Βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 17:

ΑΠ: Στον καταναλωτή που παραβιάζει την κλεισμένη παροχή, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σ’ εκείνον που κατά τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησης του λόγω χρέους υδροδοτείται από άλλο υδρολήπτη, καθώς επίσης και στον τελευταίο, από τον υδρομετρητή του οποίου έγινε η παράνομη υδροδότηση. Η ΔΕΥΑΑ μπορεί, επίσης να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού στον τελευταίο καταναλωτή.

  • Φέρει ευθύνη η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας για ζημιά που τυχόν προκληθεί από διαρροές στο υδρόμετρο σε διάστημα που αυτό παραμένε καλυμμένο με χώματα; Βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 17:

ΑΠ: Η ΔΕΥΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε τυχόν προκληθεί από διαρροές στο χώρο του υδρομέτρου στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο με χώματα, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισμού της διαρροής ως αφανούς.

  • Τι αποτελεί απόδειξη κλοπής νέρού βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 22;

ΑΠ: Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου που ανέρχεται στο κόστος της οκταπλάσιας πάγιας ετήσιας κατανάλωσης νερού και πλέον αυτού καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

  • Ποια διαδικασία ακολουθείται για τον έλεγχο των μετρητών του καταναλωτή;

ΑΠ: Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τη ΔΕΥΑΑ τον έλεγχο των μετρητών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση στη ΔΕΥΑΑ και να καταβάλει τη δαπάνη ελέγχου κάθε μετρητή, η οποία ορίζεται στο μισό της εκάστοτε χρέωσης για την αντικατάσταση του υδρομετρητή σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος κανονισμού. Αν  μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί με ακρίβεια ή με προσέγγιση + -3% δεν αντικαθίσταται. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό μεγαλύτερο από + – 3% ο μετρητής αντικαθίσταται με έξοδα του καταναλωτή και η δαπάνη ελέγχου που κατέβαλε επιστρέφεται. Αν ο μετρητής λειτουργεί αντικανονικά είτε εις βάρος του καταναλωτή είτε εις βάρος της ΔΕΥΑΑ, ο τελευταίος λογαριασμός του καταναλωτή μειώνεται ή αυξάνεται αναλογικά με το σφάλμα του μετρητή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α.-Α.

  • Τι ενέργειες γίνονται σε περίπτωση αμφισβήτησης της χρέωσης από τον καταναλωτή;

ΑΠ: Ο καταναλωτής για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του, απευθύνεται στο Τμήμα καταναλωτών της ΔΕΥΑΑ και εκθέτει τις απόψεις του. Το Τμήμα Καταναλωτών διενεργεί αυτοψία και εάν διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί μείωση της χρέωσης εισηγείται στον Διευθυντή της ΔΕΥΑΑ, ο οποίος διενεργεί την μείωση. Ως προφανείς λόγοι που δικαιολογούν μειώσεις θεωρούνται κυρίως περιπτώσεις ελαττωματικής λειτουργίας μετρητή, λανθασμένης λήψης της ένδειξης και λανθασμένης χρέωσης κατά την βεβαίωση των τελών. Ο Διευθυντής σε ειδικές περιπτώσεις παραπέμπει το θέμα στο ΔΣ της ΔΕΥΑΑ.