ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΑΓΑΘΟΥ

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας συνεχίζει την μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο που χαράχτηκε το προηγούμενο διάστημα για τον εξορθολογισμό της υπηρεσίας μας, ώστε να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο, ο λόγος γίνεται σαφώς για το νερό.

Ως υπηρεσία ειδικού σκοπού μετά από πολλές συζητήσεις με όλους τους φορείς, όπως με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων , την επιτροπή διαβούλευσης , την ενημέρωση των πολιτών, την ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων προχωρήσαμε στην δημιουργία μελέτης και στην έγκριση αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων και της βιωσιμότητας της επιχείρησης ώστε να επιτευχθεί μια σημαντική αλλαγή, στην τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας η οποία στηρίζεται στον ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Για τον λόγο αυτό η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης προς όλους θεωρεί αναγκαίο να σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια αντιμετώπισης κοινωνικής δικαιοσύνης για την ισονομία χρέωσης όλων των πολιτών και τον εξορθολογισμό των οικονομικών στοιχείων και βάσει της αριθ. 135275 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με τίτλο «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», ότι με την αριθ. απόφαση 45/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. και την αριθ. απόφαση 65/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου άλλαξε ο τρόπος χρέωσης για την κατανάλωση του πόσιμου νερού και της χρήσης αποχέτευσης.

Πιο αναλυτικά:

Για δίκτυα ύδρευσης χωρίς υδρομετρητές.

Η έκδοση λογαριασμών θα γίνεται ανά τετράμηνο (και για τα τρία τετράμηνα έκδοση λογαριασμού με χρέωση του ενός τρίτου (1/3) της τεκμαρτής κατανάλωσης ανά άτομο και ανά παροχή)

Θα υπάρχει χρέωση τοποθέτησης υδρομετρητή 1,00 €/έκδοση λογαριασμού (αφορά την αρχική τοποθέτηση του υδρομετρητή χωρίς την επιβάρυνση του καταναλωτή μετά από απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης).

Ειδικό Τέλος : 80 % επί της αξίας του νερού που καταναλώθηκε, το οποίο θα χρησιμοποιείται ανταποδοτικά για την δημιουργία νέων έργων όπως δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

ΦΠΑ : 13 % επί της αξίας του νερού που καταναλώθηκε.

ΦΠΑ : 24 % επί της αξίας του ειδικού τέλους.

(όπως χρεώνονται οι υπηρεσίες από τη Δ.Ο.Υ. )

α) Για τις οικιακές παροχές.

Η χρέωση γίνεται με βάση τα άτομα που υδρεύονται από κάθε οικιακή παροχή. Η τεκμαρτή κατανάλωση ανά άτομο και ανά έτος ανέρχεται σε 60 κυβικά ενώ η χρέωση ανά κυβικό ανέρχεται σε 0,25 €.

β) Για τις μη οικιακές παροχές.

Μη οικιακές θεωρούνται οι παροχές που δεν υδρεύουν οικίες. Η τεκμαρτή κατανάλωση ανά έτος και ανά παροχή ανέρχεται σε 240 κυβικά ενώ η χρέωση ανά κυβικό ανέρχεται σε 0,25 €.

Οι χρεώσεις της παρούσας παραγράφου είναι μεταβατικές. Μετά την τοποθέτηση υδρομετρητών, ανά δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο Α. του παρόντος άρθρου.

Μέχρι την τοποθέτηση υδρομετρητών στο σύνολο των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, οι καταναλωτές που υδρεύονται από δίκτυα χωρίς υδρομετρητές όπου η χρέωση της κατανάλωσης είναι τεκμαρτή και επιθυμούν την τιμολόγησή τους με βάση την πραγματική κατανάλωση, μπορούν να προβούν στην τοποθέτηση εγκεκριμένου υδρομετρητή στην παροχή τους με αίτηση προς την υπηρεσία μας ή, από αδειούχο εγκαταστάτη – τεχνίτη υδραυλικό, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την επιχείρηση για την πραγματοποίηση ελέγχου της εγκατάστασης τους και προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη υδραυλικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 38/1991 όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με το άρθρο 3 του Π,Δ, 55/2000 (το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης θα προσκομίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας).

Τέλος, εντός της μεταβατικής περιόδου από την εκκίνηση μέχρι την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των υδρομετρητών ανά δίκτυο, η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας δύναται να προβαίνει στην τοποθέτηση υδρομετρητών κατ’ επιλογή και κατά προτεραιότητα σε παροχές δικτύων με τεκμαρτή κατανάλωση.

Για δίκτυα ύδρευσης με υδρομετρητές

Έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο (τα δύο πρώτα τετράμηνα έκδοση λογαριασμού έναντι με χρέωση του ενός τρίτου (1/3) της κατανάλωσης του προηγούμενου έτους και το τρίτο τετράμηνο έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασμού μετά από μέτρηση της πραγματικής κατανάλωσης και αφαίρεση της χρεωμένης κατανάλωσης έναντι. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός του τρίτου τετραμήνου είναι μηδενικός ή πιστωτικός δεν εκδίδεται και συμψηφίζεται με τον επόμενο λογαριασμό).

Πάγιο τέλος 2,00 €/μήνα πλέον ΦΠΑ 24 %.

Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητή 1,00 €/έκδοση λογαριασμού (αφορά την αντικατάσταση του υδρομετρητή λόγω παλαιότητας χωρίς επιβάρυνση του καταναλωτή μετά από απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης. Κατά τα άλλα ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού).

Ειδικό Τέλος : 80 % επί της αξίας του νερού που καταναλώθηκε.

ΦΠΑ : 13 % επί της αξίας του νερού που καταναλώθηκε.

ΦΠΑ : 24 % επί της αξίας του ειδικού τέλους.

Κλίμακα χρέωσης ανά κυβικό :

α)Οικιακές παροχές

ΚΛΙΜΑΚΑ m3/4ΜΗΝΟ /m3
0-50 m3 0,10
51-100 m3 0,20
101-150m3 0,40
>151m3 0,50

β) Επαγγελματικές παροχές

ΚΛΙΜΑΚΑ m3/4ΜΗΝΟ /m3
0-66 m3 0,20
> 67 m3 0,40

Ως επαγγελματικές θεωρούνται οι παροχές που υδρεύουν χώρους όπου η χρήση του νερού είναι απαραίτητη για την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Σε περίπτωση που μία παροχή εξυπηρετεί οικιακές και επαγγελματικές ανάγκες θα πρέπει να διαχωρίζεται η χρήση της ειδάλλως η χρέωσή της θα ακολουθεί την κλίμακα των επαγγελματικών παροχών.

Εάν ανήκετε σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Άποροι
  2. Πολύτεκνοι
  3. Μονογονεϊκές οικογένειες
  4. Άτομα με αναπηρία με ποσοστό άνω 67%

παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας τηλεφωνικά ή να προσέλθετε στα γραφεία μας για ενημέρωση σας σε ότι αφορά την τιμολογιακή πολιτική.

Για τις παραπάνω αλλαγές στη νέα τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α και τον τρόπο χρέωσης θα πραγματοποιηθούν σχετικές ενημερώσεις σε κάθε οικισμό του Δήμου μας προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι αλλαγές για τη διευκόλυνση των συμπολιτών μας και κατ΄ επέκταση της υπηρεσίας μας.

Είναι καλό, να κατανοήσουν όλοι οι καταναλωτές ότι η νέα τιμολογιακή πολιτική προϋποθέτει και την χρήση υδρομετρητών ώστε μαζί με τον εξορθολογισμό των οικονομικών προβλημάτων να επιτυγχάνεται και ο εξορθολογισμός στην αλόγιστη χρήση του πόσιμου νερού.

Είναι χρήσιμο να γίνει κατανοητό από τους πολίτες ότι έχουμε μόνο να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε βασιζόμενοι στον νόμο και τις σύγχρονες απαιτήσεις που χρειάζονται. Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι μια υπηρεσία ανταποδοτικού σκοπού και δεν υπάρχουν όρια κέρδους, αντιθέτως υπάρχει η λογική της διαχείρισης του πολυτιμότερου αγαθού καλύπτοντας τα έξοδα που δημιουργούνται.

Έτσι λοιπόν, η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με την κατανόηση και την συνεργασία με τον καθένα ξεχωριστά θα μπορεί να είναι βιώσιμη και να παρέχει αυξημένες υπηρεσίες στα προβλήματα που δημιουργούνται. Ταυτόχρονα με την νέα τιμολογιακή επιλύει ένα χρόνιο πρόβλημα δίκαιης χρέωσης βάσει της κατανάλωσης και με αυτό το μέτρο πετυχαίνει την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων αξιοποιώντας το δώρο της φύσης ώστε να είναι επαρκές και ποιοτικό.

Μπορείτε να ενημερωθείτε εκτενέστερα στα γραφεία μας στο Δημαρχείο και στον Εξαπλάτανο από το διοικητικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α..

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας

Γεωργίου Χρήστος